แบบทดสอบออนไลน์ : ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (Real life English Communication)

กรุณาใช้ @gmail.com ในการล็อกอินเพื่อทำแบบทดสอบ เมื่อผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรตอบกลับทางอีเมล์

ทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร


แบบทดสอบออนไลน์ : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading for Comprehention)

กรุณาใช้ @gmail.com ในการล็อกอินเพื่อทำแบบทดสอบ เมื่อผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรตอบกลับทางอีเมล์

ทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร