เว็บไซน์เพื่อการศึกษานี้ จัดทำโดย นางสาวศิรินภา จันทร์เปล่ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองสมเด็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  • รายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รหัสวิชา อ22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา อ32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลจริง ๆ นักเรียนมีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านอ่านภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สื่อสารให้เข้าใจตรงกัน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และนำความรู้ทางภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริงได้ ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีแนวใหม่ (New normal) ซึ่งตรงกับสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19)

    ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสิ่งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเราในปัจจุบัน ทำให้นักเรียนในยุคข้อมูลข่าวสารใช้เวลากับส่วนมากทั้งเล่นและเรียนรู้อยู่ในสื่อออนไลน์ จึงทำให้ผู้สอนมีแนวคิดในการนำสื่อการสอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของภาพ, เสียง (Audiobook), วิดิโอ (Youtube), คอมพิวเตอร์ (Games), หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาออกแบบให้เกิดเป็นสื่อการให้ความรู้ได้แทบทุกช่องทางที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อความสะดวก และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน และรูปแบบอื่นๆมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ทักษะทางภาษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free website counters