รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) จำนวน 30 ข้อ

เข้าทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) จำนวน 30 ข้อ

เข้าทำแบบทดสอบ